ورکشاپ

د اپیکس پیرودونکي لیدنه

د CO2 نبات

د نښه کولو ماشین فابریکه

د خامکۍ ماشین فابریکه

د کنډک بندولو ماشین فابریکه

د فایبر فابریکه

د لیزر ماشین فابریکه

د قطار د برمه کولو ماشین

د بارولو او بارولو نبات

د محور څلور فابریکه

017

د پوشایبل آرو فابریکه

013

د چاقو فابریکه